MENU
NASZA OFERTA
Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Spis treści

PROCEDURA REKLAMACYJNA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

 1. Zgodnie z art. 558 Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec klientów będących przedsiębiorcami. W określonych poniżej przypadkach istnieje jednak możliwość dokonania zwrotu zakupionego Towaru.

 2. Zwrot zakupionego Towaru na koszt Sprzedawcy możliwy jest wyłącznie wówczas, jeśli doszło do pomyłki w realizacji zamówienia zawinionej przez Sprzedawcę.

 3. W pozostałych przypadkach, podlegających rozpatrzeniu w ramach procedury reklamacyjnej, zwrot Towaru możliwy jest jedynie za uprzednią zgodą Sprzedawcy i na niżej określonych warunkach. Żaden etap procedury reklamacyjnej, zachowanie ani dokument, za wyjątkiem ostatecznej decyzji o przyjęciu Zwrotu, nie może być rozumiany ani kwalifikowany jako zgoda.

 4. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub też drogą elektroniczną na adres e-mail SKLEP@kakado.pl. Do reklamowanego Towaru Klient zobowiązany jest dołączyć dowód sprzedaży pod rygorem nieprzyjęcia reklamacji.

 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w procedurze dwuetapowej, w drodze sprawdzenia kryteriów formalnych i fizycznych.

 6. W treści reklamacji należy podać:
  • dane teleadresowe Klienta oraz nazwę firmy;
  • numer zamówienia i faktury, których dotyczy reklamacja;
  • dokładne oznaczenie reklamowanego Towaru;
  • wskazanie wady fizycznej lub prawnej, opisującej niezgodność Towaru z Umową sprzedaży oraz daty jej ujawnienia;
  • żądanie reklamującego;
  • datę i podpis składającego reklamację.
 1. Sprzedawca rozpatrzy wyłącznie reklamacje, które spełniać będą wymogi formalne określone w pkt. 6.

 2. Decyzja Sprzedawcy o przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia podjęta w oparciu o w/w wymogi formalnie nie stanowi o pozytywnym rozpatrzeniu przyjętej reklamacji.

 3. W przypadku spełnienia kryteriów formalnych reklamacji, Klient otrzymuje telefonicznie lub na wskazany adres e-mail informację o przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia, wraz ze wskazaniem wysokości opłaty za przesyłkę oraz miejsca dostarczenia Towaru celem jego zbadania.

 4. Klient wykonujący uprawnienie z tytułu reklamacji zobowiązany jest przekazać reklamowany Towar do dyspozycji Sprzedawcy, w szczególności odesłać go na adres siedziby Sprzedawcy. Towar musi być właściwie zapakowany i zabezpieczony na czas transportu. Wszelkie ubytki i uszkodzenia Towaru powstałe w procesie transportu obciążają Klienta.

 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Towaru pod względem kryteriów fizycznych w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie przeprowadzenie dodatkowych ustaleń i wyjaśnień.

 6. Reklamowany Towar odesłany do Sprzedawcy zostanie przyjęty do dalszej procedury reklamacyjnej jedynie wówczas, gdy spełniać będzie łącznie następujące warunki:
 • Towar powinien być dostarczony w opakowaniu umożliwiającym identyfikację Klienta bez konieczności otwierania przesyłki;
 • Towar powinien nadawać się do dalszej sprzedaży, a więc nie może być uszkodzony, brudny, odrapany, nie może też nosić śladów użytkowania;
 • Towar powinien być właściwie zabezpieczony na czas transportu i w miarę możliwości znajdować się w oryginalnym opakowaniu;
 • przesyłka reklamowanego Towaru została wcześniej ustalona ze Sprzedawcą i wyraził on zgodę na jej nadanie.
 1. Jeżeli Towar nie będzie spełniał wymagań określonych w p. 12, Sprzedawca odmówi przyjęcia reklamacji do dalszego rozpatrzenia i uprawniony będzie do odesłania Towaru na koszt Klienta oraz zażądania zapłaty za Towar także w przypadku, gdy Klient odmówi przyjęcia przesyłki zawierającej ten Towar.

 2. Odpowiedź co do uznania bądź odrzucenia reklamacji Klienta zostanie mu przekazana drogą elektroniczną lub odesłana wraz z Towarem.

 3. Decyzja o uznaniu reklamacji i jej pozytywne rozpatrzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia odszkodowawcze Klienta, za wyjątkiem roszczeń spowodowanych winą umyślną Sprzedawcy. Z wyłączeniem winy umyślnej, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Towar.

 4. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy wszelkich niezbędnych informacji, o których przedstawienie w toku rozpatrywania zgłoszenia poprosi Sprzedawca.

 5. Uwzględnienie reklamacji rozliczane jest według cen z dnia zakupu Towaru. Rozliczenie następuje w drodze wystawienia stosownej faktury korygującej do faktury sprzedaży, uwzględniającej opłatę za zwrot przesyłki. Opłata za zwrot będzie potrącana automatycznie z w/w faktury korygującej, na co Klient wyraża zgodę.

 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dokona odesłania Towaru na adres Klienta.

 7. W treści reklamacji Klient nie może powoływać się na wady bądź usterki Towaru, o których Klient wiedział i których istnienie wyraźnie zaakceptował w toku składania zamówienia.

 8. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji Towarów, jeżeli wysokości opłaty za zwrot przesyłki byłaby wyższa aniżeli wartość samych Towarów.ZWROTY Z POWODÓW ZAWINIONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Zwrot przesyłki z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę obejmuje przypadki, w których Klient otrzymał Towar: różny pod względem rodzaju lub modelu od Towaru zamawianego, w ilości niezgodnej z zamówieniem.

 2. Co do zasady, przypadki otrzymania Towaru niekompletnego lub w ilości mniejszej niż zamówiona, stanowią wadę fizyczną Towaru na gruncie Kodeksu cywilnego i jako takie muszą zostać zgłoszone w terminie 48 godzin od doręczenia Klientowi przesyłki.

 3. W przypadku niezgłoszenia błędu w dostawie w terminie wskazanym powyżej, przyjęte zostaje domniemanie, iż Dostawa zrealizowana została zgodnie z zamówieniem, a tym samym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

 4. W razie zaistnienia pomyłki w realizacji zamówienia Klienta, której przyczyna leży po stronie Sprzedawcy, możliwy jest zwrot zakupionego Towaru na koszt Sprzedawcy po skontaktowaniu się ze Sprzedawcą i ustaleniu powodu wystąpienia przyczyn wskazanych w p. 1.

 

RĘKOJMIA I PROCEDURA REKLAMACYJNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Towarów zgodnie z art. 556 (i następne) Kodeksu cywilnego.

 2. Klient wykonujący uprawnienie z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy. Koszty dostarczenia Towaru pokrywa w tym przypadku Sprzedawca.

 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może być krótszy aniżeli termin określony w zdaniu poprzednim.

 4. Klient powinien zgłosić Sprzedawcy ewentualną wadę ujawnioną w zakupionym Towarze w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia.

 5. W terminie określonym w pkt. 3 Klient ma prawo, realizując swoje uprawnienia z tytułu rękojmi, domagać się: usunięcia wady Towaru (o ile jest to możliwe), wymiany Towaru na nowy i wolny od wad, obniżki ceny Towaru. Klient ma także prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 6. Jeżeli pierwszym żądaniem Klienta jest obniżenie ceny Towaru lub odstąpienie od Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma prawo roszczenia tego nie uwzględnić. Wówczas Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.

 7. Jeżeli Klient zażąda wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży w ramach rękojmi lub też złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna swój bieg z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 8. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ramach rękojmi przysługuje Klientowi jedynie wówczas, gdy niezgodność Towaru z umową jest istotna. W przypadku, gdy ujawniona usterka nie ma takiego charakteru, Klientowi przysługują pozostałe uprawnienia wymienione w pkt. 5.

 9. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub też drogą elektroniczną na adres e-mail SKLEP@kakado.pl. Do reklamowanego Towaru Klient zobowiązany jest dołączyć dowód sprzedaży pod rygorem nieprzyjęcia reklamacji.

 10. W treści reklamacji należy podać:
  • dane teleadresowe Klienta, imię i nazwisko;
  • numer zamówienia i faktury, których dotyczy reklamacja;
  • dokładne oznaczenie reklamowanego Towaru;
  • wskazanie wady fizycznej lub prawnej, opisującej niezgodność Towaru z Umową sprzedaży oraz daty jej ujawnienia;
  • żądanie reklamującego;
  • datę i podpis składającego reklamację.
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie przeprowadzenie dodatkowych ustaleń i wyjaśnień.

 2. Decyzja o uznaniu reklamacji i jej pozytywne rozpatrzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia odszkodowawcze Klienta, za wyjątkiem roszczeń spowodowanych winą umyślną Sprzedawcy. Z wyłączeniem winy umyślnej, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Towar.

 3. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy wszelkich niezbędnych informacji, o których przedstawienie w toku rozpatrywania zgłoszenia poprosi Sprzedawca.

 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dokona odesłania Towaru na adres Klienta.

 5. Odpowiedź co do uznania bądź odrzucenia reklamacji Klienta zostanie mu przekazana drogą elektroniczną lub odesłana wraz z Towarem.

 6. W treści reklamacji Klient nie może powoływać się na ewentualne wady bądź usterki Towaru, o których Klient wiedział i których istnienie wyraźnie zaakceptował w toku składania zamówienia.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Klient zawierający Umowę sprzedaży poza lokalem przedsiębiorcy ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni w drodze złożenia jednostronnego oświadczenia woli. Zalecane jest złożenie oświadczenia w formie pisemnej. Formą pisemną jest również przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili postawienia Towaru do dyspozycji Klienta.

 3. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Klient powinien odesłać Towar lub dostarczyć go w inny sposób na adres Sprzedawcy. Klient ponosi wówczas wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, zalecane jest odesłanie Towaru lub dostarczenie go Sprzedawcy – w miarę możliwości – w oryginalnym opakowaniu.

 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z dokonaniem zwrotu należności do momentu otrzymania Towaru z powrotem bądź do chwili otrzymania dowodu wysyłki.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakie użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi jednoznaczną zgodę na inny sposób zwrotu środków, który nie będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami po jego stronie.

 7. Jeżeli oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożone zostanie, zanim Sprzedawca przyjmie jego ofertę, oferta ta przestaje być wiążąca.

 8. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest zakup Towarów wyprodukowanych wg specyfikacji Klienta lub wyraźnie spersonalizowanych.

© Wszystkie treści i dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są własnością jej właściciela i bez jego jednoznacznie wyrażonej zgody nie mogą być kopiowane.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl