MENU
NASZA OFERTA
O firmie

O firmie

KAKADO – materiały dla po­li­gra­fii, reklamy i branży opakowań

Nasza firma działa na rynku od 1990 roku, ciągle po­więk­sza­jąc grono Klientów oraz stałych kon­tra­hen­tów.

Współ­pra­cu­je­my z pa­pier­nia­mi i pro­du­cen­ta­mi z całej Europy oraz wieloma innymi. Dzięki temu jesteśmy jedną z niewielu firm, która gwa­ran­tu­je swoim Klientom pewność, że u nas mają pełny wybór papierów i ma­te­ria­łów in­tro­li­ga­tor­skich wśród różnych ich rodzajów. Dodatkowo re­ali­zu­je­my wszystkie zlecenia w trybie eks­pre­so­wym, bez względu na ich wielkość.

Wśród naszej oferty znajdą Państwo: papiery do druku, papiery sa­mo­przy­lep­ne, papiery sa­ty­no­wa­ne i me­ta­li­zo­wa­ne, kartony ozdobne, kartony z fakturą, kartony barwione, papiery i materiały in­tro­li­ga­tor­skie, me­cha­ni­zmy do se­gre­ga­to­rów, uchwyty do dłu­go­pi­sów, wąsy do sko­ro­szy­tów, oczka ka­let­ni­cze, narożniki in­tro­li­ga­tor­skie i kieszonki sa­mo­przy­lep­ne oraz wiele innych ak­ce­so­riów po­li­gra­ficz­nych.

Jesteśmy dys­try­bu­to­rem i pro­du­cen­tem ma­te­ria­łów in­tro­li­ga­tor­skich oraz po­li­gra­ficz­nych dla drukarń, pro­du­cen­tów opakowań i agencji re­kla­mo­wych.

Nasz obszar działania to przede wszystkim rynek polski oraz eu­ro­pej­ski. Mię­dzy­na­ro­do­wy­mi od­bior­ca­mi są pro­du­cen­ci z branży pa­pier­ni­czej, opa­ko­wa­nio­wej i po­li­gra­ficz­nej z Niemiec, Holandii, Belgii, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Rosji.

KAKADO jest poważnym kon­ku­ren­tem dla innych firm w branży dys­try­bu­to­rów papieru i ak­ce­so­riów biurowych z uwagi na róż­no­rod­ność oferty. Rozwijamy się bardzo szybko, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów. Po­twier­dze­niem tego jest nasza pozycja w rankingu naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­ją­cych się firm na Śląsku wg ze­sta­wie­nia Gepardy Biznesu. Uczest­ni­czy­my także w targach bran­żo­wych, dzięki czemu aktywnie działamy w kształ­to­wa­niu rynku ma­te­ria­łów po­li­gra­ficz­nych.

W naszej ofercie znajdują się: papiery, tektury, kartony, pół­per­ga­mi­ny, akcesoria metalowe i pla­sti­ko­we (clipy, nity, okucia) dla przemysłu po­li­gra­ficz­ne­go i re­kla­mo­we­go. Nowością są białe oraz kolorowe papiery i kartony do kontaktu z żywnością.

Oferta KAKADO skie­ro­wa­na jest też do agencji re­kla­mo­wych. Spe­cjal­nie dla nich posiadamy w asor­ty­men­cie akcesoria do wy­koń­cze­nia artykułów re­kla­mo­wych: uchwyty do dłu­go­pi­sów, uchwyty do płyt CD, zawieszki i uchwyty do wzorników, kieszonki sa­mo­przy­lep­ne, narożniki do albumów, napy.

Za­opa­tru­je­my bez­po­śred­nio również drukarnie, pracownie pla­stycz­ne, fo­to­gra­fów, artystów i pro­du­cen­tów z branży w kartony ozdobne (me­ta­licz­ne, perłowe, błysz­czą­ce, matowe), okleiny in­tro­li­ga­tor­skie, białe i kolorowe cienkie pół­per­ga­mi­ny, a także papier ze znakiem wodnym i za­bez­pie­cze­nia­mi UV.

Specjalne miejsce w ofercie mają produkty do montażu wzorników i produktów re­kla­mo­wych, czyli śruby in­tro­li­ga­tor­skie, nity, napy, haki i blaszki.

Jesteśmy polskim pro­du­cen­tem maszyn in­tro­li­ga­tor­skich: pras, nitownic, maszyn do ka­sze­ro­wa­nia, zawijarek, linii do produkcji okładek i pudełek. Dodatkowo możemy za­ofe­ro­wać Państwu maszyny do prze­twa­rza­nia papieru i tektury, drukarki flexo, maszyny do produkcji pudełek i opakowań, sztanc­ty­gle produkcji eu­ro­pej­skiej i azja­tyc­kiej.

Od maja 2019r. nasza firma oferuje produkty z cer­ty­fi­ka­tem zrów­no­wa­żo­nej go­spo­dar­ki leśnej FSC™.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl