MENU
NASZA OFERTA
Regulamin

Regulamin

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
 1. Niniejszy dokument określa zasady, warunki i sposób sprzedaży prowadzonej przez Kakado spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. T. Kościuszki 88 (NIP: 6252465055, KRS: 0000731248, REGON: 380163271) za pośrednictwem strony internetowej pl/sklep (zwanej dalej: Sklepem).

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Klientów Biznesowych korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady rejestracji w Sklepie, warunki składania zamówień na Towary oferowane przez Sprzedawcę i dostępne w Sklepie internetowym, zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży z Klientami na odległość za pośrednictwem Sklepu, dostarczania zamówionych produktów Klientom, uiszczania przez Klientów kosztów zakupu Towarów, uprawnienia Klientów do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 3. Pojęcia używane w niniejszym dokumencie oznaczają:
  1. Sprzedawca – Kakado sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, o danych rejestrowych podanych w pkt. 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, będąca zarazem właścicielem Sklepu.
  2. Klient - każdy podmiot zawierający Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
  3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, w tym w szczególności konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
  4. Klient Biznesowy – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoba fizyczna, wykonująca czynności w ramach działalności zawodowej lub gospodarczej, która korzysta ze Sklepu.
  5. Regulamin Sklepu – niniejszy dokument, z którym Klienci powinni się zapoznać przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone poprzez akceptację Koszyka zakupów i mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży Towarów ze Sprzedawcą.
  7. Konto – konto przypisane do Klienta w Sklepie, dostępne po zalogowaniu, w ramach którego gromadzone są podane przez Klienta dane osobowe oraz informacje o jego dotychczasowych zamówieniach w Sklepie.
  8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju Towarów, pełniący funkcję formularza Zamówienia.
  9. Formularz rejestracji – formularz zamieszczony w Sklepie, za pośrednictwem którego istnieje możliwość założenia Konta Klienta.
  10. Dostawa – czynność faktyczna, polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru zdefiniowanego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy.
  11. Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie realizacji Dostawy Towarów.
  12. Towar – produkt zaprezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  13. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  14. Trwały nośnik – narzędzie lub materiał pozwalające Klientowi i Sprzedawcy na przechowywanie informacji kierowanych do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni co celów, jakim informacje te służą, jak też odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  15. Cena bazowa - cena Towaru prezentowana w Sklepie, dotycząca jego podstawowego wariantu (np. format, kolor, grubość), nie uwzględniająca kosztów cięcia (w przypadku papierów, kartonów, tektury) ani rabatów ilościowych.
 1. Informacje o Towarach znajdują się w Sklepie, jak również udostępniane są drogą elektroniczną pod adresem mailowym Sprzedawcy sklep@kakado.pl, drogą telefoniczną pod nr (+48) 32 761 57 15 oraz w innej formie kontaktu.

 2. Zamówienia oraz zapytania składać można przez całą dobę. Odpowiedzi na wiadomości elektroniczne udzielane są w godzinach pracy Sprzedawcy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W tych samych godzinach możliwy jest kontakt telefoniczny i osobisty ze Sprzedawcą oraz dokonywana jest realizacja zamówień.

§ 2

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Do przeglądania stron Sklepu, w szczególności asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari. Do wykorzystania niektórych funkcjonalności Sklepu, tj. rejestracji Konta Klienta zgodnie z postanowieniami 3 niniejszego Regulaminu, niezbędne jest także aktywne konto poczty elektronicznej.

 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu możliwe było dla użytkowników sieci Internet z użyciem wszelkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych i rodzajów urządzeń. Strona Internetowa zoptymalizowana jest do minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3. Składanie zamówienia w Sklepie możliwe jest również bez rejestracji Klienta, poprzez podanie wymaganych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich, siłą wyższą albo niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą informatyczną Klienta.

 5. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych w Sklepie, w tym prawa autorskie do jego nazwy, domeny internetowej, dokumentów, opisów, logotypów i innych elementów zamieszczonych na stronach Sklepu (za wyjątkiem zdjęć i logotypów zamieszczonych w Sklepie w celu prezentacji Towarów, co do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich dozwolone jest wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie oraz za pisemną zgodą Sprzedawcy.

 6. Na stronach Sklepu Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania ze Sklepu zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Wszelkie informacje o rodzajach stosowanych plików cookies, zasadach ich wykorzystania i ochronie prywatności użytkowników dostępne są w Polityce cookies.

 7. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników i Klientów Sklepu treści o charakterze sprzecznym z prawem lub naruszających dobre obyczaje oraz wykorzystywanie przez nich Strony Internetowej i dopuszczanie się jakichkolwiek aktywności, które mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowanie w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Wszelkie przypadki bezprawnej ingerencji w treści znajdujące się w Sklepie oraz ich wykorzystania niezgodnego z prawem będą zgłaszane organom ścigania.

 8. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie są obliczone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, uwzględniającymi podatek VAT. Cena netto wskazana jest odrębnie wyłącznie w przypadku ceny bazowej danego Towaru.

 9. Ceny Towarów przedstawione w tabelach dotyczą zróżnicowanych wariantów określonego Towaru (np. format, kolor, grubość) oraz uwzględniają rabaty, wynikające z zamówienia większych ilości danego Towaru (rabaty ilościowe).

 10. Na ostateczną kwotę należną do zapłaty przez Klienta składa się cena Towaru oraz koszt Dostawy, o którym Klient informowany jest w procesie składania zamówienia, w tym także w chwili złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy sprzedaży.

 11. Z uwagi na dużą ilość realizowanych zamówień oraz sprzedaż prowadzoną równolegle w kanale tradycyjnym, może wystąpić sytuacja, że w momencie składania zamówienia nie będzie dostępna wybrana przez Klienta ilość danego wariantu Towaru. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji oraz będzie miał możliwość wycofania, modyfikacji zamówienia lub też oczekiwania na dostawę wybranego wariantu Towaru, o której przewidywanym terminie zostanie poinformowany.

 12. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet każdy użytkownik oraz Klient, korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien mieć świadomość, że jego działanie może się wiązać z zagrożeniem pozyskania jego danych przez osoby nieuprawnione w przypadku niestosowania przez niego programów antywirusowych i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody leżące po stronie użytkownika wynikłe z jego rażącej niedbałości i winy, choćby nieumyślnej, jest wyłączona.

§ 3

ZAKŁADANIE KONTA

 1. W celu założenia Konta Klienta w Sklepie, niezbędne jest wypełnienie Formularza rejestracji poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko / nazwa firmy, dane rejestrowe firmy (w przypadku Klienta biznesowego), adres siedziby lub miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

 2. Założenie Konta Klienta w Sklepie jest darmowe i dostępne zarówno dla Konsumentów, jak i Klientów biznesowych. Prowadzenie Konta Klienta stanowi nieodpłatną usługę świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

 3. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, każde kolejne logowanie odbywa się przy wykorzystaniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych później w panelu ustawień konta Klienta.

 5. Konto Klienta utworzone po wypełnieniu Formularza rejestracji tworzone jest na czas nieokreślony. Klient ma możliwość usunięcia Konta bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji w każdej chwili, poprzez wystosowanie żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

 6. Założenie Konta w Sklepie umożliwia Klientowi:
  • wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  • składanie zamówień z wykorzystaniem danych Klienta;
  • przeglądanie historii zamówień;
  • zamówienie i rezygnację z subskrypcji newslettera;
  • korzystanie z kodów rabatowych;
  • korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 7. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta w przypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w razie naruszenia przez niego praw osób trzecich, dób osobistych lub zasad współżycia społecznego, a także w następujących sytuacjach:
 • powtarzające się (min. dwukrotne) naruszenie przez Klienta zapisów niniejszego Regulaminu;
 • powtarzające się (min. dwukrotne) zamówienie przez Klienta Towarów z opcją płatności przy odbiorze z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających doręczenie przesyłki do adresata.
 1. O zamiarze zablokowania Konta przez Sprzedawcę Klient poinformowany zostanie drogą elektroniczną na adres poczty e-mail aktualnie podany w panelu Klienta. Zablokowanie Konta zgodnie z zapisami § 3 p. 7 skutkuje rozwiązaniem z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

 2. W razie zablokowania Konta Klienta, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Sprzedawcę w ciągu 24h od zablokowania Konta. Jeżeli płatność za zamówienie została uprzednio uiszczona dokonana, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty na rachunek bankowy zarejestrowany w panelu Klienta.

 
§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Opisy Towarów mają charakter wyłącznie informacyjny, a zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących modyfikacji cen Towarów. Uprawnienie to nie wpływa na wycenę Zamówień złożonych przed datą umieszczenia w Sklepie nowej ceny Towaru.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeprowadzania akcji wyprzedażowych, promocyjnych oraz stosowania rabatów w oparciu o odrębnie określone zasady.

 4. W celu złożenia i zrealizowania Zamówienia w Sklepie należy:
  • opcjonalnie – zalogować się na Konto Klienta;
  • wybrać Towar, mający być przedmiotem Zamówienia, a następnie umieścić go w Koszyku;
  • jeśli wybrano opcję zamówienia bez rejestracji w Sklepie – podać dane niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia i dokonania Dostawy, wybrać metodę dokonania płatności oraz Dostawy;
  • wpisać dane do faktury, o ile są one inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  • zatwierdzić Zamówienie przyciskiem “Zamawiam i płacę” (lub równoważnym);
  • potwierdzić Zamówienie, klikając w link podany w wiadomości przesłanej automatycznie na podany adres e-mail;
  • opłacić Zamówienie w terminie wynikającym z wybranej metody płatności.

 5. Złożenie przez Klienta Zamówienia oznacza przedłożenie przez niego Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru. Oferta jest wiążąca dla Klienta, gdy Sprzedawca potwierdzi jej otrzymanie (potwierdzenie Zamówienia). Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem i Sprzedawcą do zawarcia Umowy sprzedaży dotyczącej tego Zamówienia.

 6. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty e-mail Klienta wskazany w panelu Konta Klienta lub wskazany podczas składania Zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia.

 7. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość informująca o przyjęciu zamówienia do realizacji. Sprzedawca ma 7 dni na potwierdzenie przyjęci zamówienia Klienta do realizacji (licząc od dnia potwierdzenia przez otrzymania zamówienia). W razie, gdy realizacja Zamówienia okaże się z jakichkolwiek przyczyn niemożliwa w terminie wskazanym w zdaniu powyżej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefoniczną celem ustalenia możliwego najbliższego terminu realizacji.

 8. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, niezależnie od sposobu składania przez niego zamówienia, przesyłane jest Klientowi na trwałym nośniku wraz z informacją, że zawarcie Umowy sprzedaży wywołuje skutek prawny powstania po stronie Klienta obowiązku dokonania zapłaty za zamówiony Towar, zaś po stronie Sprzedawcy obowiązek dostarczenia Towaru do Klienta w sposób i w terminie ustalonym przez strony Umowy sprzedaży.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia oraz odmowy jego realizacji w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta okażą się niezgodne ze stanem faktycznym, wybrana zostanie niewłaściwa ilość Towaru (mniejsza od wskazanej przez Sprzedawcę liczby minimalnej z powodu braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem w terminie 7 dni od złożenia zamówienia i w przypadku istniejącego zadłużenia Klienta względem Sprzedawcy.

 10. W przypadku dokonania Zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru / wysyłki, terminem tym jest najdłuższy podany termin.

 11. W razie chęci zgłoszenia Zamówienia specjalnego, obejmującego asortyment poza Towarami dostępnymi w sklepie online, prosimy o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą lub wysyłkę maila na adres: sales@kakado.pl.


§ 5

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny podawane przez Sprzedawcę każdorazowo przy składaniu zamówienia są cenami brutto, nie zawierają jednak kosztów dostawy oraz wszelkich innych kosztów, jakie Klient zobowiązany będzie ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży, a o których Klient poinformowany zostanie przy wyborze sposobu dostawy.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
 • gotówką za pobraniem –płatność dokonywana jest Dostawcy podczas realizacji Dostawy; w tym przypadku realizacji zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia;
 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższym możliwym terminie po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedawcy;
 • gotówką, kartą lub innym sposobem w siedzibie Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca ma prawo każdorazowo dokonać zmiany formy płatności dla Klienta poprzez jednostronne oświadczenie woli po zawarciu Umowy sprzedaży lub poinformowanie Klienta o zmianie warunków przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 2. Po złożeniu zamówienia Klient dysponuje terminem 48 godzin, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z Umowy sprzedaży.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, Klient zobowiązany jest podać w tytule przelewu nr zamówienia, nr faktury lub faktury pro forma.

 4. W razie niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w pkt. 4, Zamówienie nieopłacone zostanie automatycznie anulowane, a Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku jego realizacji. Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podst. art. 491 Kodeksu cywilnego.

 5. Realizacja zamówienia w sklepie online uzależniona jest od zapłaty przez Klienta należności z góry. W przypadku chęci skorzystania z kredytu kupieckiego i płatności odroczonej prosimy o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą lub wysyłkę maila na adres: sales@kakado.pl.

 6. W przypadku odbioru osobistego Towarów przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy, dostępne formy płatności obejmują: gotówkę, kartę płatniczą, BLIK oraz inne formy, jeśli informacja o ich dostępności znajduje się na drzwiach siedziby Sprzedawcy.

 
§ 6

SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

 1. Przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o orientacyjnej liczbie dni potrzebnych do realizacji zamówienia. Termin ten nie jest wiążący.

 2. Sprzedawca realizuje Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę przekroczy 30 dni, obu Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez oświadczenie złożone drugiej ze Stron. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie wówczas, gdy na etapie składania zamówienia nie ustalono wyraźnie terminu przekraczającego 30 dni. O ile Umowa sprzedaży została częściowo zrealizowana, prawo odstąpienia od niej przysługuje wyłącznie w odniesieniu do niewykonanej części Umowy i nie znosi obowiązku Klienta do uiszczenia zapłaty za zrealizowaną część Umowy.

 4. Klient nie ma prawa żądania odszkodowania z tytuły opóźnień w realizacji Umowy sprzedaży, chyba że wynikają one z winy umyślnej leżącej po stronie Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby Dostawy zamówionych Towarów:
 • przesyłka kurierska;
 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 1. Koszt dostawy zamówionych Towarów do wskazanego miejsca przeznaczenia obciąża Klienta.

 2. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, Klient powiadamiany jest w wiadomości e-mail o możliwości odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy. Termin odbioru jest ustalany oraz potwierdzany przez pracownika Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość dostarczenia przesyłki z Towarem. Reklamacje z tytułu szkód wynikłych w procesie transportu przesyłki rozpatrywane są przez Dostawcę.

 4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu i zawartości doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy lub w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub ubytku Towarów, Klient powinien zażądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu szkody.

 5. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym przezeń adresem Dostawy podanym przy składaniu Zamówienia, pracownik Dostawcy powinien pozostawić awizo lub podjąć próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu odbioru przesyłki. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną lub elektroniczną, ustalając ponownie termin oraz koszt dostawy.

 
§ 7

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Towarów zgodnie z art. 556 (i następne) Kodeksu cywilnego. W przypadku Klientów biznesowych, odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 2. Klient wykonujący uprawnienie z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy. Koszty dostarczenia Towaru pokrywa w tym przypadku Sprzedawca.

 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lata od wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może być krótszy aniżeli termin określony w zdaniu poprzednim.

 4. W terminie określonym w pkt. 3 Klient będący Konsumentem ma prawo, realizując swoje uprawnienia z tytułu rękojmi, domagać się: usunięcia wady Towaru (o ile jest to możliwe), wymiany Towaru na nowy i wolny od wad, obniżki ceny Towaru. Klient będący Konsumentem ma także prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 5. Jeżeli pierwszym żądaniem Klienta będącego Konsumentem jest obniżenie ceny Towaru lub odstąpienie od Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma prawo roszczenia tego nie uwzględnić. Wówczas Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.

 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży w ramach rękojmi lub też złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna swój bieg z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 7. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w oparciu o zapisy niniejszego paragrafu jedynie wówczas, gdy niezgodność Towaru z umową jest istotna. W przypadku, gdy ujawniona usterka nie ma takiego charakteru, Klientowi przysługują pozostałe uprawnienia wymienione w p. 4.

 8. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub też drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@kakado.pl. Do reklamowanego Towaru Klient zobowiązany jest dołączyć dowód sprzedaży pod rygorem nieprzyjęcia reklamacji.

 9. W treści reklamacji należy podać:
 • dane teleadresowe Klienta, imię i nazwisko lub nazwę firmy;
 • numer zamówienia i faktury, których dotyczy reklamacja;
 • dokładne oznaczenie reklamowanego Towaru;
 • wskazanie wady fizycznej lub prawnej, opisującej niezgodność Towaru z Umową sprzedaży oraz daty jej ujawnienia;
 • żądanie reklamującego;
 • datę i podpis składającego reklamację.
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, a w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi dokonanej przez Konsumenta – w terminie 14 dni; z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie przeprowadzenie dodatkowych ustaleń i wyjaśnień, o czym Klient dokonujący reklamacji zostanie poinformowany.

 2. Decyzja o uznaniu reklamacji i jej pozytywne rozpatrzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia odszkodowawcze Klienta, za wyjątkiem roszczeń spowodowanych winą umyślną Sprzedawcy. Z wyłączeniem winy umyślnej, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Towar.

 3. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy wszelkich niezbędnych informacji, o których przedstawienie w toku rozpatrywania zgłoszenia poprosi Sprzedawca.

 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dokona odesłania Towaru na adres Klienta.

 5. Odpowiedź co do uznania bądź odrzucenia reklamacji Klienta zostanie mu przekazana drogą elektroniczną lub odesłana wraz z Towarem.

 6. W treści reklamacji Klient nie może powoływać się na ewentualne wady bądź usterki Towaru, o których Klient wiedział i których istnienie wyraźnie zaakceptował w toku składania zamówienia.

 7. Szczegółowe informacje na temat procedury składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się w zakładce REKLAMACJE I ZWROTY.

 
§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem, zawierający Umowę sprzedaży poza siedzibą Sprzedawcy, ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni w drodze złożenia jednostronnego oświadczenia woli. Zalecane jest złożenie oświadczenia w formie pisemnej. Formą pisemną jest również przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili postawienia Towaru do dyspozycji Klienta.

 3. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Klient powinien odesłać Towar lub dostarczyć go w inny sposób na adres Sprzedawcy. Klient ponosi wówczas wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, zalecane jest odesłanie Towaru lub dostarczenie go Sprzedawcy – w miarę możliwości – w oryginalnym opakowaniu.

 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z dokonaniem zwrotu należności do momentu otrzymania Towaru z powrotem bądź do chwili otrzymania dowodu wysyłki.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakie użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi jednoznaczną zgodę na inny sposób zwrotu środków, który nie będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami po jego stronie.

 7. Jeżeli oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożone zostanie, zanim Sprzedawca przyjmie jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.

 8. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, a jego odpowiedzialność ograniczona jest do zmniejszenia wartości Towarów wynikającego z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do sprawdzenia funkcjonalności, cech i wartości użytkowej Towarów.

 9. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest: zakup Towarów wyprodukowanych wg specyfikacji Klienta lub wyraźnie spersonalizowanych; Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić z uwagi na ochronę zdrowia lub z przyczyn higienicznych, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu; jeśli Towar stanowią przedmioty, które po dostarczeniu do Klienta z uwagi na swój charakter pozostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami.

 
§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Dane osobowe Klienta są gromadzone, przetwarzane oraz podlegają ochronie zgodnie z zapisami Klauzuli informacyjnej na podst. art. 13 RODO zamieszczonej na stronie Sklepu oraz zawartej w jej treści polityki prywatności.

 2. Sprzedawca świadczy na rzecz użytkowników sieci Internet drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Formularza rejestracji, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. Przy wyrażeniu przez użytkownika stosownej zgody, Sprzedawca może świadczyć na jego rzecz również nieodpłatną usługę Newslettera, świadczoną drogą elektroniczną oraz usługę wysyłania tą samą drogą informacji marketingowych o ofertach, promocjach i wyprzedażach.

 4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny zrezygnować ze świadczonych na jego rzecz drogą elektroniczną usług, w szczególności zrezygnować z wysyłki na jego adres mailowy Newslettera, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy i tym samym wycofując swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wysyłanego Newslettera. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do wyrażenia przez Klienta zgody na wysyłkę na jego adres mailowy informacji marketingowych.

 
§ 10

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do skorzystania z unijnej platformy rozstrzygania sporów drogą elektroniczną (platforma ODR), dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 2. Wszelkie informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 3. Klient będący Konsumentem dysponuje następującymi przykładowymi możliwościami polubownego rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą oraz rozpatrzenia reklamacji:
 • prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, zgodnie z art. 37 Ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy ze Sprzedawcą;
 • prawo zwrócenia się do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie zakończenia sporu ze Sprzedawcą;
 • prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów oraz organizacji pozarządowych, których celem jest ochrona interesów konsumentów (np. Federacja Konsumentów).

 
§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 2. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do skierowania sprawy na drogę sądową, jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego dokumentu. Wszelkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu, realizowane będą w oparciu o zapisy dokumentu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

 5. Zmiana Regulaminu Sklepu wchodzi w życie z dniem opublikowania dokumentu na stronie internetowej Sklepu, chyba że w treści dokumentu wskazano inną datę.

 6. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku.

© Wszystkie treści i dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są własnością jej właściciela i bez jego jednoznacznie wyrażonej zgody nie mogą być kopiowane.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl