MENU
NASZA OFERTA
RODO i Polityka Prywatności

RODO i Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

§ 1

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO oraz Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (z późn. zmianami) jest Kakado sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. T. Kościuszki 88 (zwany dalej Administratorem).

2. Administrator nie udostępnia danych stronom trzecim do tego nie uprawnionym, z wyłączeniem podmiotów bezpośrednio współpracujących przy zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania stron internetowych, które związane są z nim umową o zachowaniu poufności i zobowiązane do przestrzegania Polityki Prywatności Administratora.

3. Zgromadzone dane osobowe nie będą w żadnym przypadku przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 2

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług oraz ukształtowania treści stosunku prawnego wynikającego z ich świadczenia. Za zgodą użytkownika jego dane mogą być przetwarzane w szerszym zakresie.

2. Dane dotyczące użytkownika, w tym dane osobowe, przechowywane są przez okres nie dłuższy aniżeli to jest konieczne w celu umożliwienia płynnego i zgodnego z preferencjami użytkownika korzystania ze stron internetowych Administratora, a następnie zostaną usunięte z systemu.

§ 3

1. Administrator danych nie podlega obowiązkowi powołania Inspektora Ochrony Danych na podst. art. 37 ust. 1 lit. a-c RODO.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem rodo@kakado.pl, drogą telefoniczną pod nr 32 761-57-15 lub drogą korespondencyjną na adres siedziby firmy.

§ 4

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne z punktu widzenia realizacji przez Administratora danego celu, tj. umożliwienia Użytkownikom świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prawidłowego korzystania ze stron internetowych w domenach Kakado.pl oraz Kakado.eu.

§ 5

1. Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator jako Usługodawca świadczący tego rodzaju usługi może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1) nazwisko i imiona;

2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) adres zameldowania na pobyt stały;

4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;

6) adresy elektroniczne usługobiorcy.

2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

3. Administrator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów marketingowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora, inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną, a które stanowią tzw. dane eksploatacyjne, w szczególności:

1) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie jego danych osobowych, o których mowa w ust. 1;

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (sesji Użytkownika);

4) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 6

1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia danych, o których mowa w ust. 1 i 3, dotyczących Użytkownika stron internetowych, uprawnionym organom ścigania na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, a także uprawnionym podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisy prawa.

2. W przypadku powzięcia informacji o korzystaniu przez Użytkownika ze stron internetowych niezgodnie z przepisami prawa lub obowiązującymi na stronach internetowych politykami i regulaminami, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

§ 7

Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  2. ich sprostowania, przenoszenia, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego) wobec sposobu przetwarzania danych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy definiujące sposób przetwarzania danych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem;
  5. żądania usunięcia danych z nośników elektronicznych Administratora (prawo do bycia zapomnianym).

§ 8

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności Użytkowników stosowaną przez administratorów, wydawców i właścicieli zewnętrznych serwisów, do których przekierowania (aktywne linki) mogą być zawarte na stronach internetowych Administratora. Zaleca się zapoznanie się z treścią polityk prywatności oraz zasadami ochrony danych osobowych publikowanymi w serwisach, w których dane te są gromadzone i/lub przetwarzane.

© Wszystkie treści i dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są własnością jej autora i bez jego jednoznacznie wyrażonej zgody nie mogą być kopiowane.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl